Projektna dokumentacija

Izdelamo celotno projektno dokumentacijo od idejne zasnove do izvedbe:

IDZ
IDP
PGD
PZI
PID
IDZ
Idejna zasnova

Idejna zasnova (IDZ)

Dokumentacija idejne zasnove je obvezna priloga vlog za pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev.

IDP
Idejni projekt

Idejni projekt (IDP)

Na podlagi idejnega projekta se izbere najustreznejša rešitev oblikovanja prostora in objekta ter izbere materiale.

PGD
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je podlaga za pridobitev soglasij k projektnim rešitvam pristojnih soglasodajalcev in podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

PZI
Projekt za izvedbo

Projekt za izvedbo (PZI)

Namen projekta za izvedbo je prikaz načina gradnje, izvedbo detajlov in pravilno uporabo izbranih materialov.

PID
Projekt izvedbenih del

Projekt izvedenih del (PID)

V projektu izvedenih del so prikazana odstopanja dokončanega objekta od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Namen projekta izvedenih del je pridobitev uporabnega dovoljenja.

Za investitorja pridobimo gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje.

Projektna dokumentacija

Načrtujemo vse vrste gradenj:

  • novogradnje
  • prizidave
  • nadzidave
  • rekonstrukcije
  • legalizacije

Strankam zagotavljamo individualni pristop in strokovnost.

Dovolite, da uresničimo tudi vaše želje in stopite v stik z nami.

Zanimiva dejstva

pristojnost občin
Pristojnost občin
Občine so pristojne za prostorsko načrtovanje, v katerega sodi tudi določanje rabe prostora in pogoji za umeščanje posegov v prostor ter merila za oblikovanje objektov.
gradbena taksa za mlade
Gradbena taksa za mlade
Plačila gradbene takse so opravičene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem. Za mlade družine se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen.